Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIV: Thông qua 9 nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, dân chủ, Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thông qua 9 nghị quyết quan trọng với sự thống nhất cao của các đại biểu HĐND tỉnh.

Zalo
Đoàn Chủ tọa điều hành kỳ họp.

Tại kỳ họp, trên cơ sở gợi ý của Đoàn Chủ tọa, các ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí thành viên UBND tỉnh đã báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến điều chỉnh, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 333; danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 1, năm 2023; xem xét, thông qua Nghị quyết Quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025…

Zalo
Đại biểu nghiên cứu dự thảo nghị quyết và các tờ trình tại kỳ họp.

Vơi tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, từ các báo cáo, tờ trình, báo cáo giải trình của các cơ quan chức năng… đại biểu HĐND tỉnh đã nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, thảo luận thẳng thắn, ngắn gọn, có trọng tâm, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào các quyết sách tại kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp đã điều hành thông qua 9 nghị quyết với sự thống nhất cao của đại biểu HĐND tỉnh dự họp, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Trong đó có những nội dung cấp thiết, trực tiếp liên quan đến an sinh xã hội, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 và giai đoạn tiếp theo nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu tỉnh đã đề ra.

Kỳ họp cũng đã bầu đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hạ Long, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu triệu tập có mặt tại kỳ họp.

Zalo
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thông qua 9 nghị quyết với sự đồng thuận cao của các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Đây đều là những vấn đề cấp thiết, trực tiếp liên quan đến điều hành phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo.

Để các quyết sách của HĐND tỉnh đi ngay vào cuộc sống, có hiệu lực và hiệu quả, đồng chí yêu cầu tập trung triển khai nghiêm thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023. Phải xem đây là cơ hội mới, nguồn lực mới, động lực mới, là công cụ pháp lý hữu hiệu để quản lý nhà nước, phương tiện giám sát của nhân dân và là niềm tin lựa chọn đầu tư của các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Zalo
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc kỳ họp.

Đồng chí khẳng định, quyết sách của tỉnh, hoạt động của các cơ quan nhà nước đều vì lợi ích nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển. Kỳ họp này HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Điều này đánh dấu mốc phát triển mới của tỉnh trong thực hiện mục tiêu xây dựng Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị từ tỉnh tới cơ sở phải tích cực, chủ động hơn nữa trong cụ thể hóa, quyết liệt hơn nữa tạo được chuyển biến thực chất về nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và thực hiện nghị quyết.

Cần quán triệt sâu sắc tư duy phát triển lành mạnh, bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau đồng bộ về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường sinh thái… toàn tỉnh phải tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai các nhiệm vụ năm 2023. Cụ thể, giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số liên tiếp trong 8 năm, đi đôi với nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế đêm, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu.

Zalo
Quang cảnh kỳ họp.

 

Song song với đó, phát triển dịch vụ tổng hợp hiện đại ngày càng giữ vai trò chủ đạo; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với phát triển kinh tế biển, xây dựng Quảng Ninh; đẩy nhanh tốc độ xây dựng, hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm, liên kết vùng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng, phát triển doanh nghiệp; thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”; tiếp tục củng cố sự đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ, đổi mới sáng tạo, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, nói đi đôi với làm…

Các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 13

(1) Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 và một số nội dung thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách (đã gộp cả Nghị quyết về phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023).

(2) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 333 Quảng Ninh.

(3) Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

(4) Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023.

(5) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 1, năm 2023; Điều chỉnh tên dự án, diện tích dự án, diện tích thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với một số dự án, công trình.

(6) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 225/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

(7) Nghị quyết Quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.

(8) Nghị quyết quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025.

(9) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn: baoquangninh.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *