QUY ĐỊNH Về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng các nền tảng số, các công cụ số để xử lý công việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp trên môi trường số tỉnh Quảng Ninh

QUY ĐỊNH

Về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng các nền tảng số, các công cụ số để xử lý công việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp trên môi trường số tỉnh Quảng Ninh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Tải phụ lục: 22(18.06.2024_10h03p12)_signed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *