THÔNG BÁO Về việc mời thẩm định giá tài sản

THÔNG BÁO Về việc mời thẩm định giá tài sản
Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị có chức năng thẩm định giá
Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giá về thẩm định giá;
Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017; Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về Quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ tình hình nhu cầu thực tế tại đơn vị, để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức thanh lý đấu giá theo đúng quy định của nhà nước, Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn kính mời quý Công ty/ Đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân đủ điều kiện và năng lực kinh nghiệm thẩm định giá thiết bị, máy móc Y tế, cụ thể như sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản thẩm định giá:
– Đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn;
– Địa chỉ: Thôn 12, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh.
2. Tên tài săn, , số lượng của tài sản thẩm định giá: (Danh mục chi tiết kèm theo)
3. Đề nghị quý Côngty/Đơn vị có nhu cầu tham gia gửi 01 bộ hồ sơ năng lực bao
– Hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ nhân sự, các hợp đồng tương tự đã thực hiện, thu
gồm:
chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí thẩm định), các tài liệu khác có liên
quan (nếu có).
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
Thời gian: Trong vòng 06 ngày kể từ ngày đăng thông báo này trên trang thông tin
điện tử của Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn (trong giờ hành chính).
– Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn
– Ông/bà: Vũ Thị Hồng Vân – Điện thoại: 0989 387 752
Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn trân trọng thông báo đến các quý Công ty/ Đơn vị có
chức năng thẩm định giá đăng ký tham gia theo quy định của Pháp luật./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *